2016-06-03

Regulamin XXVII Święta Roweru w Lubartowie w dniu 19 września 2021 roku

 1. Oficjalna nazwa imprezy brzmi: Lubartowskie Święto Roweru. W bieżącym roku to XXVII edycja.

CEL IMPREZY:

 • popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce;

 • promowanie miasta i powiatu lubartowskiego oraz województwa lubelskiego;

 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy.

 1. Organizatorem Święta Roweru jest: Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji.

 2. Trasy przejazdu:

 

Trasa nr 1 – niebieska: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – Nowodwór – Kozłówka – Skrobów – Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – 17 km

Trasa nr 2 – czerwona: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – Nowodwór – Kozłówka – Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka – Samoklęski – Kamionka – Kozłówka – Skrobów – Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – 34 km

Trasa nr 3 – zielona: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – ul. Nowodworska – ul .Krańcowa – ul. Składowa – Annobór – Nowy Staw – Nasutów Dwór – Stary Tartak – Annobór – ul. Składowa – ul. Krańcowa – ul. Nowodworska – plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – 34 km

Trasa nr 4 – czarna: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – Nowodwór – Kozłówka – Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka – Starościn Kolonia – Starościn – Zofian – Borków – Janów – Winkiel – Wola Przybysławska – Orlicz – Abramów – Michałówka – Samoklęski – Kamionka – Kozłówka – Skrobów – Lubartów – plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – 62 km

Trasa nr 6 – żółta: Lubartów (ulica Nowodworska 34 – start i meta) – ul. Nowodworska – Nowodwór – Kozłówka – Kamionka – Czerwonka Poleśna – Wólka Mieczysławska – Wola Mieczysławska – Mieczysławka – Skrobów – Skrobów Kolonia – Lubartów (ulica Nowodworska 34) – 31 km

Trasa nr 7 – purpurowa: START i META Lubartów plac przy ulicy Nowodworskiej 34 – ul. Nowodworska – ul. Krańcowa – ul. Składowa – Annobór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin – Kopanina – lasy kozłowieckie – Annobór – ul. Składowa – ul. Krańcowa –
ul. Nowodworska 34 –
26 km.

 1. Na trasę można wyjeżdżać w niedzielę, 19 września 2021 roku, w godzinach 8.00 – 15.00. Koniec jazdy zaplanowano na godz.16.00.

 2. Uczestnicy jeżdżą tylko po trasach wyznaczonych, w tym roku jest to 6 oznakowanych tras, a trasa nr 5 ze względu na roboty drogowe w miejscowości Kawka jest zamknięta.

 3. Dzieci do lat 10 mogą jeździć tylko pod opieką rodziców bądź innych opiekunów.

 4. Uczestników Święta Roweru obowiązują przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach z obwodnicą Lubartowa i na innych drogach na trasach przejazdu.

 5. Uczestnicy ubezpieczają się na czas imprezy na własny koszt.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i inne zdarzenia.

 7. Organizator nie odpowiada za straty w mieniu uczestników (w tym sprzętu rowerowego).

 8. Uczestnicy Święta Roweru zobowiązani się do przestrzegania postanowień organizatorów.

 9. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma kartę, na której będą umieszczone jego dane (imię i nazwisko). Pokonując jedną z wymienionych tras – uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia jazdy w punktach kontrolnych (trasa nr 1 – w pobliżu pałacu Zamoyskich w Kozłówce i na mecie, trasa nr 2 – w Biadaczce i na mecie, trasa nr 3 – w Nasutowie i na mecie, trasa nr 4 – w Woli Przybysławskiej i na mecie, trasa nr 6 –
  w Czerwonce Poleśnej i na mecie, trasa nr 7 – w Kopaninie i na mecie) poprzez stempel pieczątki na swojej karcie.

 10. Po definitywnym zakończeniu jazdy (ilość przejechanych rund jest dowolna) – każdy uczestnik oddaje kartę organizatorom.

 11. Każdy uczestnik Święta Roweru otrzyma dyplom i porcję pysznej grochówki.

 12. Pierwszych 5.000 uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę (koszulkę można otrzymać już po przejechaniu pierwszego okrążenia).

 13. W dolnej części karty znajduje się kupon składający się z trzech części. Na dwóch wpisane są te same numery porządkowe np. 1,1. Przed rozpoczęciem jazdy, każdy z uczestników otrzymuje część A, B i C kuponu, a po przejechaniu jednej dowolnej rundy część A zostaje umieszczona w specjalnie przygotowanej urnie. Kupony te wezmą udział w losowaniu wysokiej klasy rowerów.

 14. Około godz. 16.15 odbędzie się runda honorowa ulicami miasta, w której każdy turysta rowerowy powinien uczestniczyć.

 15. Zakończenie imprezy i losowanie nagród odbędzie się około godziny 16.45 na terenach parkingu przy ulicy Nowodworskiej 34.

 16. Sposób losowania nagród omówiony jest w oddzielnym regulaminie.

 17. Każdy uczestnik, poprzez podpis na liście startowej, akceptuje warunki przedstawione w regulaminie i wyraża zgodę na nie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w karcie startowej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy „XXVII Święto Roweru” oraz wyraża zgodę na umieszczenie danych: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania na stronie: www.swietoroweru.pl, zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1000/”.

 18. Każdy uczestnik, poprzez podpis na liście startowej, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych związanych ze „Świętem Roweru”.

 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s 1) (RODO), Organizator informuje, iż:

    1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, ul. Krzywe Koło 34 a, 21-100 Lubartów;

    2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i promocji Święta Roweru;

    3. Dane Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do kontroli oraz innym instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

    4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

    5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 1 roku.

    6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania
     i sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe;

    7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

    8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne dla celów związanych
     z organizacją Święta Roweru;

    9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
     w formie profilowania.

 1. W imprezie można uczestniczyć jedynie po podpisaniu oświadczenia, że według swojej wiedzy nie jest się osobą zakażoną i nie przebywa się na kwarantannie – oświadczenie jest zawarte w formularzu rejestracyjnym.

 2. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce”.

 3. Organizator zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i dystansu w stosunku do innych uczestników imprezy oraz korzystanie z udostępnionych na placu imprezy płynów dezynfekcyjnych.

KARTĘ OBOWIĄZKOWO NALEŻY ODDAĆ PO ZAKOŃCZONEJ JEŹDZIE!!!

Uwaga: Dla zachowania bezpieczeństwa i płynności jazdy bardzo prosimy jeździć ruchem okrężnym, tak jak są wyznaczone trasy – dziękujemy !!!

Organizatorzy

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD

 1. Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonali minimum jedną rundę, rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody, m.in. 7 dobrej klasy rowerów.

 2. Losowanie nagród rozpocznie się po rozdaniu pamiątkowych dyplomów i drobnych upominków.

 3. Po wylosowaniu części A kuponu z numerem – osoba, która posiada drugą część –
  B – tego kuponu, winna się zgłosić do miejsca losowania w ciągu dwóch minut. Po upływie tego czasu losowanie będzie powtórzone (bez udziału wcześniej wylosowanego kuponu). Losowanie będzie kontynuowane aż do rozstrzygnięcia.

 4. Podstawą do wydania nagrody będzie przedstawienie organizatorom części kuponu
  z numerem odpowiadającym wylosowanej części A kuponu oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie z zakresu bezpiecznej jazdy na rowerze.